Warunki zamawiania i dostaw upominków reklamowych

Warunki wstępne

Art. 1

Właścicielem i administratorem strony internetowej Upominki SP zwanej dalej Informatorem mieszczącym się pod adresem www.upominkisp.pl jest firma STUDIO POSITIV z siedzibą w Poznaniu.

Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez STUDIO POSITIV zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Warunki Zamawiającego wskazane w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez STUDIO POSITIV w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.

Oferty

Art. 2

 1. Internetowy Informator służy do tworzenia i przesyłania drogą elektroniczną zapytań ofertowych do STUDIO POSITIV.

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie STUDIO POSITIV sporządzi i wyśle pytającemu pocztą elektroniczną ofertę na dostawę wyrobów i usług zgodnych z zapytaniem.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Kolory wyrobów oznaczone są w Informatorze opisowo lub w formie zdjęć. Kolory widoczne na ekranie mogą nie w pełni odzwierciedlać kolory rzeczywiste.
 2. STUDIO POSITIV zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u swojego dostawcy.
 3. STUDIO POSITIV przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną. Zamówienia można składać: wypełniając formularz znajdujący się w zakładce "zamówienie" lub wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zamówieniu należy podać szczegółowe informacje o produkcie (nazwę, kod, kolor, zamawianą ilość); przesłać tekst, projekt lub logo, które mają zostać nadrukowane; podać dane do faktury, formę płatności oraz adres wysyłki.
 4. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez STUDIO POSITIV w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia jego otrzymania. Jednocześnie w potwierdzeniu STUDIO POSITIV wskaże przybliżony termin realizacji zamówienia. Potwierdzenie STUDIO POSITIV odbywać się będzie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego w zamówieniu.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych „Warunkach Zamawiania i Dostaw Upominków Reklamowych”.

Ceny

Art. 3

 1. Wyrażone w Informatorze ceny poszczególnych towarów są cenami netto, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek w wysokości 23% należy do tych cen doliczyć.
 2. Ceny wskazane w Informatorze nie obejmują również kosztów dostawy. Zamówiany towar dostarczamy gratis w jedno miejsce na terenie Polski.
 3. STUDIO POSITIV zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w Informatorze w następstwie:
 • dewaluacji złotego w stosunku do Euro,
 • podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych,
 • znacznego wzrostu cen u dostawców.
 1. Ceny podane w Informatorze Internetowym są na bieżąco aktualizowane, lecz ostatecznie muszą być potwierdzone przez pracownika STUDIO POSITIV w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.

Opakowanie

Art. 4

Niektóre rodzaje wyrobów sprzedawane są wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach. Informacja ta zostanie przedstawiona w ofercie.

Dostawa

Art. 5

 1. Termin dostawy zamówionych towarów podany przez STUDIO POSITIV jest terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. W razie zaistnienia konieczności dostawy w określonym nieprzekraczalnym terminie informację taką Zamawiający powinien zawrzeć już w zapytaniu ofertowym i niezależnie od tego również w zamówieniu.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm wysyłkowych. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie STUDIO POSITIV w Poznaniu, ul. Stablewskiego 39/4.
 3. STUDIO POSITIV zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% w stosunku do zamówionej ilości towarów, oraz możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej nie wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
 4. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi opakowaniami STUDIO POSITIV zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych opakowań oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających faktyczną ilość wysłanego towaru.
 5. STUDIO POSITIV zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących STUDIO POSITIV.

Rezygnacja z zamówienia

Art. 6

STUDIO POSITIV akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona STUDIO POSITIV przed akceptacją plików graficznych niezbędnych do realizacji zamówienia i/lub dokonaniem płatności za zamówienie.

Płatności

Art. 7

 1. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje na podstawie faktury proforma przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia wyrobu bez zdobienia możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie STUDIO POSITIV.

Reklamacje

Art. 8

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie STUDIO POSITIV, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
 2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, STUDIO POSITIV zobowiązane jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 3. STUDIO POSITIV nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności STUDIO POSITIV.
 4. STUDIO POSITIV zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była dostarczona przez STUDIO POSITIV.

Umowne prawo odstąpienia

Art. 9

 1. W przypadkach uzasadnionych:
 • niespodziewanym brakiem dostępności towaru u dostawcy,
 • zmianą warunków zamówienia przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji w zakresie niemożliwym do spełnienia przez STUDIO POSITIV,
 • niewywiązywania się Zamawiającego z płatności za wcześniejsze dostawy,
 • wyczerpania się limitu kredytu kupieckiego Zamawiającego udzielonego mu przez STUDIO POSITIV,
 • powzięcia przez STUDIO POSITIV uzasadnionego podejrzenia o braku wypłacalności Zamawiającego

STUDIO POSITIV przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec STUDIO POSITIV jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu zaliczki uiszczonej stosownie do postanowień art.7 ust.1.

 1. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odebrania zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, STUDIO POSITIV uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie STUDIO POSITIV uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 80 % wartości brutto zamówionego przez Zamawiającego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie STUDIO POSITIV. Zapłata odszkodowania, o którym mowa powyżej, nie pozbawia STUDIO POSITIV prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Częściowe wykonanie zamówienia

Art. 10

 1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. STUDIO POSITIV zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
 2. W przypadku niewykonania przez STUDIO POSITIV zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej przedpłaty, a w przypadku częściowego niewykonania przez STUDIO POSITIV zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej przedpłaty w wysokości wartość niezrealizowanego zamówienia, o ile miała miejsce sytuacja wskazana w art.7 ust.1.
 3. W razie częściowego wykonania umowy bądź też wykonania umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczaną część zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Art. 11

 1. STUDIO POSITIV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które STUDIO POSITIV nie ponosi winy. W szczególności STUDIO POSITIV nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy odcieniem koloru artykułów wskazanych w katalogu a odcieniem koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.

W przypadku wykonywania usługi transportu przez podmiot świadczący usługi transportowe ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów ponosi zlecający transport (odpowiednio Zamawiający lub STUDIO POSITIV).

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Art. 12

 1. STUDIO POSITIV nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli STUDIO POSITIV zataił podstępnie wadę przedmiotu zamówienia.
 3. STUDIO POSITIV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

Art. 13

STUDIO POSITIV zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez Zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

Prawa autorskie

Art. 14

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez STUDIO POSITIV produktów w materiałach reklamowych, stronie www.upominkisp.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych STUDIO POSITIV co do jakości znakowania. STUDIO POSITIV ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla zamawiającego.
 2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Rozstrzyganie sporów

Art. 15

 1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
 2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby STUDIO POSITIV.

Informacje dodatkowe

Niniejszych Warunków nie należy rozumieć jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki zakupu zawarte będą w potwierdzeniu zamówienia, które prześlemy w odpowiedzi na otrzymane zamówienie.

 

Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem

 1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
 2. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.
 3. Minimalna liczba zamawianego towaru ukazana jest w Informatorze Internetowym w opisie towaru.
 4. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 30 zł netto / 1 godz. pracy grafika.
 5. W razie gdy na wybranym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.
 6. Termin realizacji zamówienia na artykuły z nadrukiem, ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i liczby wyrobu i liczy się od daty zatwierdzenia projektu nadruku. Projekt nadruku zostanie przedstawiony do akceptacji w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 7. Nie wykonujemy bezpłatnych projektów nadruku przed złożeniem zamówienia.